Click on images to view full size

Joel Baba

Joel Baba

 

 

 

 

 

 

Walter Bahr

Walter Bahr

 

 

 

 

 

 

Dick Bedesem

Dick Bedesem

 

 

 

 

 

 

 

Dick Dougherty

Dick Dougherty

 

 

 

 

 

 

 

Hal Heffelfinger

Hal Heffelfinger

 

Dick Hart

Dick Hart

 

 

 

 

 

 

Jeff Manto

Jeff Manto

 

 

 

 

 

 

 

Larry Marshall

Larry Marshall

 

Sheila Murphy

Sheila Murphy

 

 

 

 

 

 

 

John Petercuskie

John Petercuskie

 

 

 

 

 

 

 

Harry Schuh

Harry Schuh

 

 

 

 

 

 

 

Vic Stanley

Vic Stanley

 

 

 

 

 

 

 

Harry Startzell

Harry Startzell

 

 

 

 

 

 

 

Troy Vincent

Troy Vincent

 

 

 

 

 

 

 

Morrisville 1

Morrisville 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Morrisville 2

Morrisville 2

 

 

 

 

 

 

Back to Top